അദാനിയുടെ വൈദ്യുതി പ്ലാന്റിന് പിഴ ഈടാക്കി ദേശിയ ഹരിത ട്രൈബ്യുണല്‍

അദാനിയുടെ വൈദ്യുതി പ്ലാന്റിന് പിഴ ഈടാക്കി ദേശിയ ഹരിത ട്രൈബ്യുണല്‍

പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുകയും നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉഡുപ്പി പവര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (യുപിസിഎല്‍ ) താപവൈദ്യുതി പ്ലാന്റിന്റെ ദേശിയ ഹരിത ട്രൈബ്യുണല്‍ 52 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

ഇതില്‍ പകുതി പ്ലാന്റിനു ചുറ്റുമുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണം. മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകള്‍, ആരോഗ്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇടക്കാല വിധിയെ തുടര്‍ന്ന് നേരത്തേ കെട്ടിവച്ച 5 കോടിക്കു പുറമേയുള്ള തുക 3 മാസത്തിനകം അടയ്ക്കണം. 10 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലെ കൃഷിയിടങ്ങളെ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നു പഠിക്കാനായി പ്രത്യേക സമിതിയെയും ട്രൈബ്യൂണല്‍ നിയോഗിച്ചു. ഉഡുപ്പി യെല്ലൂരിലാണ് 600 മെഗാവാട്ട് ഉല്‍പാദന ശേഷിയുള്ള 2 പ്ലാന്റുകള്‍ ഉള്ള